Skip to main content

Privacyverklaring KraaijCare

 

KraaijCare is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Ik hecht veel waarde aan uw privacy en zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan mij verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Heeft u vragen die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, dan kom ik graag met u in contact. Gelieve hiervoor een e-mail sturen naar info@kraaijcare.nl

Contactgegevens
info@kraaijcare.nl
Tel: 06-48548998

Persoonsgegevens die ik verwerk:
KraaijCare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn producten of diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAW-gegevens;
Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer;
Geboortedatum- en plaats;
Geslacht;
Kopie ID (uitsluitend BSN);
Financiële gegevens;
Medische gegevens;

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Strafrechtelijk verleden
Ontwikkelingsgegevens van cliënt;
Overige informatie die betrokkene zelf verstrekt;
Lijst met contactgegevens van de cliënt/opdrachtgever via een formulier;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers. Ik raad wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van kinderen onder de 16 jaar, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Als u het vermoeden heeft dat ik zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige dan kunt u contact opnemen met mij via info@kraaijcare.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Kraaijcare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 

  • Het afhandelen van betalingen;
  • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
  • Om zorg/diensten aan u te leveren;
  • Kraaijcare verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
KraaijCare neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen hebben voor jou.

Hoe lang KraaijCare persoonsgegevens bewaard
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@kraaijcare.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
KraaijCare verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. KraaijCare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenKraaijCare gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet en smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KraaijCare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@kraaijCare.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KraaijCare wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
KraaijCare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kraaijCare.nl

Contactgegevens:
Linda Kraaij
Tel: 0648548998
Kvk: 87533839
SKJ: 100021202
Meldcode huiselijk geweld 
Mail: info@kraaijcare.nl