Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Met het invullen en ondertekenen van het formulier en zorgovereenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Kraaijcare zoals deze hieronder zijn opgesteld.

 

1 Begrippen

In de algemene voorwaarden en de zorgovereenkomst van Kraaijcare wordt verstaan onder: Opdrachtgever/cliënt: de persoon die de overeenkomst aangaat met Kraaijcare. Kraaijcare: de handelsnaam van Kraaijcare , is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 87533839 registratienummer, als eenmanszaak. Zorgovereenkomst: Verbintenis tot het verlenen van diensten door Kraaijcare. Partijen: Kraaijcare en de opdrachtgever. Diensten: De werkzaamheden van door Kraaijcare ten behoeve van de opdrachtgever.

2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorgovereenkomsten tussen de partijen, alsmede op iedere opdracht of overeenkomst die kan worden aangemerkt als een vervolg, aanvulling of wijziging van een eerder tussen partijen gesloten overeenkomst.

2.2 Iedere afwijking van hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden en geldt uitsluitend indien en voor zover dit expliciet tussen Cliënt en Kraaijcare wordt overeengekomen en schriftelijk tussen partijen is vastgelegd.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

3 Totstandkoming, uitvoering en wijzigingen

3.1 Tot het moment van ondertekening van de zorgovereenkomst door cliënt kan van Kraaijcare niet worden verwacht om diensten te verlenen. De uitvoeringstermijn vangt dan ook niet eerder aan dan nadat cliënt de noodzakelijke gegevens ter beschikking heeft gesteld aan Kraaijcare.

3.2 Indien Kraaijcare voortijdig diensten verleent, worden deze werkzaamheden uitsluitend geacht te zijn verricht op basis van een mondelinge overeenkomst en vloeien hier vanuit Kraaijcare geen verplichtingen uit voort.

3.3 Iedere zorgovereenkomst wordt door Kraaijcare schriftelijk opgemaakt in tweevoud, ondertekend en voor ondertekening aan cliënt gezonden. Na ondertekening zal cliënt één exemplaar retour zenden.

3.4 Cliënt en Kraaijcare zijn m.b.t de inhoud van de overeenkomst gebonden, nadat Kraaijcare een ondertekend exemplaar van het contract retour heeft ontvangen.

3.5 Aanvullingen of wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend tussen partijen indien deze schriftelijk worden overeengekomen, met inachtneming van al hetgeen hiervoor is bepaald.

3.6 Kraaijcare is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze verandering wordt naar de cliënt gecommuniceerd en indien nodig opnieuw ondertekend.

4 Afmelding en Annulering

4.1 Afmeldingen van afgesproken vormen van begeleiding tenminste 24 uur voor aanvang per e-mail: info@kraaijcare.nl 

of per telefoonnummer: 0648548998 Van een afmelding ontvangt u een bevestiging. Als er niet binnen 24 uur van te voren een afmelding geschiedt, kunnen er kosten doorberekend worden.

4.2 Kraaijcare is te allen tijde gerechtigd om de aangeboden diensten te annuleren. In geval van annulering zal de cliënt daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld en indien mogelijk een alternatief aangeboden krijgen. De annulering zal schriftelijk worden toegelicht. Ook wanneer annulering plaatsvindt door cliënt naar aanleiding van een wijziging van Kraaijcare gelden deze regels.

5 Duur en beëindiging

5.1 Iedere overeenkomst en opdracht tussen Cliënt en Kraaijcare wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de zorgovereenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door ieder van de partijen schriftelijk of per e-mail worden beëindigd. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. Wil de opzegging rechtsgeldig zijn, dan dient daarvan altijd een schriftelijke bevestiging info@kraaijcare.nl te zijn ontvangen door de opzeggende partij.

5.3 Tijdelijke opschorting van de overeenkomst door cliënt is alleen mogelijk in overleg met van Kraaijcare. Kraaijcare behoudt zich het recht voor om een verklaring te vragen indien dit nodig is ter staving van het bewijs dat er een aanleiding is voor het opschorten van de overeenkomst.

5.4 Kraaijcare is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de cliënt:  Kraaijcare verzoekt werkzaamheden te verrichten die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. De naam Kraaijcare ernstig in diskrediet kan brengen. In verzuim is voor wat betreft de nakoming van haar verplichtingen jegens Kraaijcare. Na het sluiten van de overeenkomst van Kraaijcare ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet na zal komen.

5.5 Met het inroepen van de ontbinding van de overeenkomst kan Kraaijcare nimmer tot betaling van enigerlei schadevergoeding worden verplicht.

5.6 Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd behoudt Kraaijcare het recht om betaling te vorderen van alle openstaande facturen voor aan cliënt verleende diensten.

6 Tarieven

6.1 Kraaijcare hanteert diverse tarieven, afhankelijk van de zorgzwaarte. In uitzonderlijke gevallen, wordt tevens een kilometervergoeding afgesproken.

6.2 Aan een overeengekomen prijs dan wel tarief kan cliënt voor vervolgopdrachten, waaronder overeenkomsten, die voortbouwen op een bestaande overeenkomst, geen rechten ontlenen.

6.3 Kraaijcare kan in de onderstaande gevallen prijswijzigingen doorvoeren:  Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Kraaijcare rustende verplichting voortvloeiend uit de wet. Dan zal de wijziging worden doorberekend met ingang van de datum waarop de van overheidswege opgelegde wijziging van kracht wordt.

6.4 Kraaijcare zal tariefwijzigingen bekend maken. Cliënt is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien deze niet kan instemmen met de prijs- of tariefwijziging.

7 Factuur en Betalingsvoorwaarden

7.1 Een overeenkomst vanuit geïndiceerde zorg (WMO of WLZ) is vrijgesteld van BTW.

7.2 Kraaijcare ontvangt van de opdrachtgever een kopie van de beschikking. Dit dient als bewijs voor de belasting dat de diensten vrijgesteld zijn van BTW.

7.3 Betaling van de factuur bedient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.

7.4 Voor contactmomenten geldt dat alle tijd geschreven wordt en eind van de periode op de factuur terug te zien zijn.

7.5 Van alle begeleiding wordt rapportage gemaakt. Hiervoor wordt na een contactmoment, maximaal 15 minuten berekend op de factuur.

7.6 Voor het maken van begeleidingsplannen wordt minstens 60 minuten berekend op de factuur; indien de werkzaamheden meer tijd vergen wordt dit met cliënt vooraf besproken.

7.7 De cliënt kan te alle tijde inzicht krijgen in de tijdsbesteding van Kraaijcare Na aanvraag zal binnen 1 week aan uw schriftelijke verzoek voldaan worden.

7.8 Indien Cliënt zich niet kan verenigen met het door van Kraaijcare gefactureerde bedrag is cliënt gehouden om dit onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, schriftelijk, onder opgaaf van redenen, aan Kraaijcare kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort.

7.9 Indien cliënt zijn betalingsverplichting niet nakomt, met inachtneming van al hetgeen hiervoor bepaald, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien echter hogere kosten ter incasso zijn gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op cliënt worden verhaald.

7.10 Bij ambulante begeleiding geldt een minimale afname van 1 uur, exclusief reistijd en 15 minuten voor verslaglegging.

8 Cliënt

8.1 Cliënt is gehouden voor wat betreft de uitvoering van een overeenkomst alle medewerking aan Kraaijcare te verlenen. Hieronder wordt onder andere verstaan: op verzoek tijdig en volledig verstrekken van alle benodigde gegevens; het tijdig en volledig informeren aan Kraaijcare over wijzigingen van alle relevante omstandigheden.

8.2 Cliënt is niet bevoegd om zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Kraaijcare rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht of overeenkomst, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

9 Kraaijcare

9.1 Ter zake van een zorgovereenkomst verbindt Kraaijcare zich tot inspanning om het door cliënt beoogde resultaat te bereiken.

9.2 Indien en voor zover als een gevolg van overmacht Kraaijcare geheel of gedeeltelijk niet in staat is om de verplichtingen uit de zorgovereenkomst na te komen, heeft Kraaijcare het recht om van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk af te zien, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens cliënt te zijn gehouden.

9.3 Kraaijcare is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.

9.4 Indien een overmacht situatie zich voordoet zal Kraaijcare in overleg treden met cliënt en daar waar dat binnen haar macht mogelijk is maatregelen treffen ten einde de schade te beperken. Cliënt is in geval van overmacht niet gerechtigd tot vergoeding van de geleden of te lijden schade.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Iedere vorm van (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van op grond van een aan toe Kraaijcare te rekenen fout in de uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Kraaijcare Indirecte schade, immateriële schade en/of gevolgschade (waaronder schade na verkeerd afgegeven advies) is van vergoeding uitgesloten.

10.2 Cliënt is gehouden om fouten van Kraaijcare onverwijld schriftelijk te melden bij Kraaijcare doch uiterlijk binnen 4 weken nadat cliënt redelijkerwijs met de fout bekend heeft kunnen zijn. Verzuim van deze verplichting leidt tot verval van het recht op vergoeding in de zin van dit artikel.

11 Geheimhouding en Intellectuele eigendom

11.1 Al hetgeen door Kraaijcare wordt geproduceerd valt rechtstreeks onder de bescherming van het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom.

11.2 Gedurende en na beëindiging van de overeenkomst zullen cliënt en van Kraaijcare vertrouwelijk (blijven) omgaan met al hetgeen partijen ter kennis is gekomen en die informatie niet verstrekken aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, dan wel anderszins redelijkerwijs noodzakelijk is.

11.3 Kraaijcare zal nimmer persoonlijke informatie aan derden beschikbaar stellen, zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door cliënt. Gegevens worden alleen gebruikt door Kraaijcare.

12 Vervanging

12.1 Kraaijcare is een eenmansbedrijf , maar zorgt indien gewenst voor vervanging tijdens vakanties of ziekte.

12.2 Vakantie wordt minstens 1 maand voor aanvang aangekondigd.

12.2 Bij ziekte, stelt Kraaijcare de cliënt mondeling of schriftelijk op de hoogte.

KIWA KEURMERK ID:25523

 

Contactgegevens:
Linda Kraaij
Tel: 0648548998
Kvk: 87533839
SKJ: 100021202
Meldcode huiselijk geweld 
Mail: info@kraaijcare.nl